Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas

Ganoon din ang nangyari sa mga Amerikano at Hapon na walang nagawa para sakupin ang mga Muslim. Ang mga tribong hindi nagawang maakay ni Kabungsuwan sa pamamagitan ng paghihikayat o dahas ay itinulak sa mga bangin. Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu. Ang ibang tradisyon ay nagsasaad na bago pa ang pagdating ni Kabungsuwan ay may isang Sharif Awliya na nagpakilala ng Islam sa pook na hindi kalayuan sa Cotabato. Manumbalik loob tayo sa dati nating relihiyon, ang Islam, at ang kapayapaan at kapanatagan ay mapapasaatin.

Sa paglipas ng maraming taon maraming

Kanyang sinakop at inakay ang mga pinuno at tribo sa Cotabato. Ang isa pang tradisyon ay ang pagdating ng isang Sharif Maraja sa Maguindano mula Johor at nagpakasal kay paramisuli. Ang karamihan ng mga Muslim sa Pilipinas ay kabilang sa sektang Islam na Sunni.

Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan. Itak at palaso laban sa baril at kanyon. Sa ginawang paglusob ng mga Kastila sa Mindanao, naghiganti sina Datu Sirugan ng Maguindanao at si Datu Buisan ng Lanao ng isa ring maingat na paglusob.

Siya ay nagtatag ng mga alyansa sa pamamagitan ng maraming mga kasal. Ipinagtangol ni Rajah Soliman ang kanyang kaharian ng buong tatag hanggang sa kahulihulihang hibla ng kanyang buhay na nangyari sa Bangkusay, sa dalampasigan ng Tondo. Siya ay lumapag sa Maguindanao Cotabato sa taong at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Itinatag ng mga Kastila na pangunahing lugar ang Manila at nagplano sila na lusubin ang Visayas. Si Datu Tagal ng Cotabato ay nakapatay ng maraming mandirigmang Kastila. Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana. Ang mga Muslim sa karatig bayan ay nagtangol sa kanilang mga sarili hanggang sa kanilang huling hininga. Sa maikling sandali, nalupig nila ang Visayas.

Ang grupong ito ay itinuturing ng Estados Unidos na isang teroristang organisasyon at isinama sa listahan ng mga dayuhang teroristang Organisasyon. Si Datu Puti at ang mga kasama niya ay binili ang mababang lupa sa Iloilo na nagmula kay Marikudo, ang pinuno ng mga Ita. Nagawa lamang malabanan ng mga Kastila ang mga Muslim noong mga gitnang sa pagsulong ng teknolohiyang Kastila gamit ang mga bangkang may baril. Di pa sila nakontento, pinangarap pa nilang masakop ang mayamang lupain ng Mindanao. Sa dahilang hindi malupig ng mga Kastila ang mga Muslim, sila ay napilitang lumagda ng kapayapaan at nagbayad ng buwis kay Jamaluddin at Badruddin.

Si Awliya ay nagpakasal sa isang dalagang galing sa langit na nagkaanank ng babaeng tinawag na paramisuli o prinsesa. Ang mga katutubo na mahihina ang pananampalataya sa kanilang dating relihiyon ay tinangap ang relihiyon ng mga Kastila. Hindi huminto ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at Visayas.

Sa paglipas ng maraming taon, maraming Datu na Muslim ang pumunta sa Pilipinas pagkatapos marinig ang magandang balita sa magandang pagtanggap sa mga naunang Muslim. Sa pagkatalo ni Soliman, ang mga Kastila ay nagdulot ng lagim sa Pulo ng Luzon.

Sa pagkatalo ni